دکتر عطیه معیاری
دکتر عطیه معیاریدندانپزشک
بورد تخصصی سال ۱۳۹۹ دانشگاه آزاد تهران
مدرک دکترای دندانپزشکی از دانشگاه شهیدبهشتی تهران ۱۳۹۵
سال ۱۳۹۶ ورود به دوره رزیدنتی دانشگاه آزاد تهران
سال ۹۹ اتمام دوره تخصصی