کلینیک اسمایل زون
where
art meets science

Smile Zone

دوره آموزشی
دکتر عطیه معیاری
23 الی 25 خرداد 1403

علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

کلینیک اسمایل زون
where
art meets science

Smile Zone

دوره آموزشی
دکتر عطیه معیاری
23 الی 25 خرداد 1403

علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

Image

World-class dental experience
with the highest standards

خدماتی در کلاس جهانی
به همراه بالاترین استانداردها

Smile Zone

Modern solutions for more beauty A pleasant smile that represents beautiful, white and neat teeth is one of the most important beauty effects on the face, which increases the sense of self-confidence in a person and causes more personal satisfaction and improvement of a person's social life. Today, the desire to have a beautiful smile has become an easy and possible thing with the help of the advancement of dental science, and contrary to the initial notions, it is not among the luxurious and special treatments of the affluent people of the society. In this branch of dentistry, various treatments such as bleaching, veneers, implants, etc. are used in order to make the teeth as beautiful as possible and finally create an attractive smile.

راه حل های مدرن برای زیبایی بیشتر

لبخندی دلنشین که نمایانگر دندان های زیبا، سفید و مرتب است از مهمترین جلوه های زیبایی در چهره است که حس اعتماد به نفس را در فرد می افزاید و موجب رضایت شخصی بیشتر و بهبود زندگی اجتماعی فرد می گردد.

امروزه آرزوی داشتن لبخند زیبا به کمک پیشرفت علم دندانپزشکی، به امری آسان و امکان پذیر بدل گشته است و بر خلاف تصورات اولیه جزو درمان های لوکس و خاص افراد مرفه جامعه نیست.

در این شاخه از علم دندانپزشکی از درمان های مختلف نظیر بلیچینگ ، ونییر ، ایمپلنت ، و … به منظور هر چه زیباتر کردن دندانها و در نهایت ایجاد لبخندی جذاب استفاده می شود.

دکتر عطیه معیاری
دکتر عطیه معیاریدندانپزشک
بورد تخصصی سال ۱۳۹۹ دانشگاه آزاد تهران
مدرک دکترای دندانپزشکی از دانشگاه شهیدبهشتی تهران ۱۳۹۵
سال ۱۳۹۶ ورود به دوره رزیدنتی دانشگاه آزاد تهران
سال ۹۹ اتمام دوره تخصصی